جوهر دستگاه پرفراژ چک

زمانی که چاپ دستگاه های پرفراژ چک کمرنگ باشد دلیل آن خشک بودن نمدی و اتمام جوهر پرفراژ است. 

برای خرید جوهر پرفراژ چک و دریافت مشاوره می توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.