مین برد پاور جوهر نمدی سنسور و موتور پرفراژ چک برقی