ورنی چاپ افست

ورنی چاپ افست، یک نوع پوشش کار چاپی است. ورنی در چاپ افست یا به صورت کامل روی کاغذ  یا مقوا زده می شود و  یا به صورت  موضعی استفاده می شود. 
ورنی ممکن است همزمان با چاپ و روی ماشین چاپ و یا بیرون از آن بر روی کار چاپی زده شود.
هدف از زدن ورنی در چاپ افست بر روی کار چاپی یا به منظور زیبا تر و شفاف کردن کار و یا برای محافظت از کار چاپی در مقابل پاره شدن و یا تماس با رطوبت و مواد شیمیایی است.

انواع ورنی در چاپ افست:

- ورنی های پایه آب
- ورنی های پایه روغن
- ورنی های یووی